Aby skorzystać z ulgi IP BOX trzeba spełnić kilka warunków. Sprawdź, jakie dokładnie. | EMBIZ.CO

Biznes

Aby skorzystać z ulgi IP BOX trzeba spełnić kilka warunków. Sprawdź, jakie dokładnie.

15.01.2021
Tematy: Ulga IP Box – jakie są warunki korzystania?

Aby skorzystać z IP BOX trzeba spełnić kilka warunków, w szczególności:

Należy prowadzić działalność badawczo-rozwojową

Działalność badawczo-rozwojowa w wielkim uproszczeniu to działalność mająca twórczy charakter. Może ona obejmować badania naukowe lub (uwaga!) prace rozwojowe. Podejmowana jest w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.   

Należy wytwarzać kwalifikowane IP w ramach prowadzonej działalności

W ustawie o PIT i CIT została wskazana lista kwalifikowanych praw własności intelektualnej, dla których można zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego.

Zgodnie z przepisami do kwalifikowanych IP zaliczamy tylko i wyłącznie:

1)      patent;

2)      prawo ochronne na wzór użytkowy;

3)      prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;

4)      dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;

5)      prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin;

6)      prawo z rejestracji topografii układu scalonego;

7)      autorskie prawo do programu komputerowego;

- podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Co istotne preferencyjną stawkę podatku może zastosować również podatnik nabywający kwalifikowane IP w celu jego dalszej komercjalizacji i rozwinięcia w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Należy prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych obejmującą operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP

Prowadzenie właściwej ewidencji jest jednym z głównych warunków do zastosowania IP BOX. Zgodnie z wytycznymi ewidencja powinna zawierać przede wszystkim przychody, koszty, dochody, odnoszące się do każdego IP, w taki sposób, aby móc zastosować 5-procentową stawkę podatku dochodowego tylko do tej części dochodów. 

Sprawdź czy twoje dochody kwalifikują sie do ulgi IP BOX tu!

 

EMBIZ.CO embiz@embiz.co