EMBIZ.CO | Wszystko dla firmy w Polsce online

Polityka Prywatności
Serwisu Internetowego embiz.co
z dnia 25 maja 2018 r.

Słownik Pojęć

1. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności są użyte wskazane poniżej wyrażenia, pisane wielką literą, wyrażenia te mają następujące znaczenie: Dane osobowe/Dane - wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym również numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

2. Polityka - niniejsza “Polityka prywatności Serwisu Internetowego embiz.co”.

3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Strona - Serwis Internetowy pod adresem: embiz.co.

5. Użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym z udostępnionych na Stronie usług lub funkcjonalności.

6. Profilowanie - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

7. Usługi Internetowe – wykonanie usługi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) świadczonej bez jednoczesnej obecności stron tj. na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową.

Postanowienia ogólne

Rozdział 1 „Pliki Cookies oraz podobna technologia” ma zastosowanie do wszystkich osób korzystających ze Strony.

Rozdział 2 „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych.

Rozdział 1

Pliki cookies oraz podobne technologie

Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii oferowanych przez takie podmioty, jak np. Microsoft czy Google, wykorzystywanych w ramach Strony.

1. Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli dane informatyczne, w szczególności krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, smartfonie, tablecie, czy też innym urządzeniu końcowym Użytkownika stosowanym do przeglądania Strony.

2. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system Administratora danych, jak również przez systemy innych podmiotów (np. Facebooka, Google’a, Instargama), usługi których są wykorzystywane przez Administratora danych.

3. Strona wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie przede wszystkim w celu wyświetlenia treści oraz podniesienia jakości usług świadczonych za pośrednictwem Strony. Pozostałe cele zamieszczania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

4. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w pewnej części, np. aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy pliki cookies są wysyłane na urządzenie końcowym Użytkownika.

5. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w korzystaniu z funkcji portali społecznościowych.

Rozdział 2

Dane osobowe

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Serwis świadczy usługi bezpłatne i płatne. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EMBIZ.PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37/2.43), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001061497, REGON: 526540568, NIP: 5214038468 (dalej: Administrator lub Administrator danych).

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy drogą korespondencyjną na powyżej podany adres siedziby, pod numerem telefonu: +48 537 906 262 , pod e-mailem embiz@embiz.co lub bezpośrednio w siedzibie Administratora pod adresem powyżej podanym.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Pani/Pana dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celu obsługi zgłoszeń lub wyceny Usługi/Usług kierowanych z wykorzystaniem tego formularza. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda przy wysyłaniu zapytania za pomocą formularza.

2. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi/Usług dostępnych za pośrednictwem Strony, Pani/Pana dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3. Po dokonaniu wyceny, ale przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi/Usług, Pani/Pana dane przetwarzamy w celu przechowywania nieopłaconych zapytań. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest umożliwienie zawarcia umowy przez określony czas bez konieczności powtarzania wyceny);

4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, Pani/Pana dane przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

6. Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu archiwalnym i dowodowym na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

7. Przetwarzamy Pani/Pana dane także w celu prowadzenia analiz, statystyk oraz administrowania Stroną. Dotyczy to zwłaszcza danych osobowych takich jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, które są pozyskiwane podczas odwiedzania Strony przez Użytkownika. Podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes w postaci potrzeby posiadania informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań w celu usprawnienia i poprawy funkcjonalności Strony i oferowanych przez na jej pośrednictwem Usług.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Ponadto Pani/Pana dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Pani/Pan się na to zgadza. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy.

3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5. Okresy w latach są liczone od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia usuwanie lub niszczenie danych odbywa się na indywidualnych zasadach.

IV. Prawa Użytkownika

1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres elektroniczny Administratora: embiz@embiz.co.

V. Prawo Wycofania Zgody

1. W zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie. Można to zrobić wysyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail embiz@embiz.co. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies.

VI. Odbiorcy danych

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym jako Administrator danych zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom hostingu i poczty elektronicznej, dostawcom oprogramowania, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności czy podmioty świadczące usługi księgowe oraz współpracującym z nami specjalistom (np. prawnikom, agentom celnym, doradcom podatkowym), którzy realizują poszczególne usługi. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym, o ile istnieje przepis prawa nakazujący udostępnienie takich danych.

2. Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu możemy być zobowiązani do przekazania Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom.

VII. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG tylko wówczas, gdy zagwarantowany zostanie odpowiedni stopień ochrony Pani/Pana danych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

IX. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były bezpieczne. Dbamy o to, by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

X. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.