EMBIZ.CO | Wszystko dla firmy w Polsce online

Regulamin świadczenia usług
serwisu Internetowego embiz.co

§1 Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą i właścicielem internetowego serwisu embiz.co (zwanego dalej: Serwisem) jest EMBIZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej jako: EMBIZ lub Administrator lub Usługobiorca) z siedzibą przy ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708149 i posługującej się numerem NIP 7010197031 i numerem REGON 368950073 (dale: EMBIZ).

2. Adres elektroniczny EMIBZ: embiz@embiz.co.

3. Serwis jest platformą on-line o charakterze otwartym, za pośrednictwem której EMBIZ umożliwia Użytkownikom skorzystanie z określonych usług świadczonych przez Serwis.

4. Serwis jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5. Serwis wykonuje usługi wyłącznie w dni robocze. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Usługi serwisu są świadczone drogą elektroniczną.

7. EMBIZ świadczy usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i niniejszy Regulamin, a ich zakres wskazany został na stronie głównej Serwisu oraz w treści Regulaminu.

8. Dążąc do kompleksowej obsługi swoich klientów EMBIZ świadczyć będzie usługi osobiście, jak również przy pomocy zespołu prawników przez niego zatrudnionych lub z nim współpracujących, tj. radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich, doradców podatkowych, a także doradców biznesowych, doradców finansowych, księgowych, tłumaczy, tłumaczy przysięgłych, agentów celnych oraz akredytowanych jednostek certyfikacyjnych (zwani dalej jako Doradcy Serwisu).

9. Wszelkie czynności odnoszące się w Regulaminie do EMBIZ odnoszą się także do Doradcy Serwisu, który wykonuje daną usługę odpłatną.

10. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności Serwisu Embiz.co.

§2 Wymogi techniczne

1. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie.

2. Wymogiem korzystania z usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

3. Do korzystania z niektórych usług Serwisu konieczne jest posiadanie prawidłowo skonfigurowanej skrzynki poczty elektronicznej.

4. EMBIZ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym.

§3 Zasady porządkowe

5. Poprzez korzystanie z Serwisu rozumie się akceptacje niniejszego Regulamin.

6. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do:

§4 Usługi świadczone przez Serwis

1. Serwis świadczy usługi bezpłatne i płatne.

2. Zamówienie usługi przez Serwis odbywa się przez skorzystanie z formularza i obligatoryjnie podania adresu e-mail oraz telefonu a fakultatywnie, także imienia, nazwiska oraz firmy.

3. Po wypełnieniu formularza, akceptacji zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysłaniu wiadomości, EMBIZ niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych udziela e-mailowej odpowiedzi na zapytanie, zawierającej przeważnie ofertę.

4. Ofertę uważa się za aktualną, jeżeli nie upłynął jej termin ważności, wskazany w wiadomości Usługodawcy, a jeżeli termin ten nie został wskazany domniemywa się, że oferta jest ważna przez okres trzech miesięcy od dnia, w którym Klient mógł się z nią zapoznać.

5. Rozpoczęcie świadczenia usług bezpłatnych Użytkownikowi następuje z chwilą otrzymania wypełnionego formularzu.

6. Rozpoczęcie świadczenia usług płatnych Użytkownikowi następuje z chwilą akceptacji przedstawionej oferty w odpowiedzi na zapytanie z formularza lub z chwilą zapłaty za daną usługę (uznanie konta bankowego EMBIZ) całej kwoty wynikającej z wyceny, przez co rozumieć należy zawarcie umowy o wykonanie usługi.

7. Termin realizacji usługi jest ustalany indywidulnie i zależy od rodzaju zleconej Usługi.

8. Termin realizacji może zostać uzależniony od przekazania przez Użytkownika w terminie określonym przez EMBIZ dalszych niezbędnych informacji, materiałów lub dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi.

9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i kompletność przekazanych informacji, skanów bądź zdjęć oraz dokumentów.

10. EMBIZ wykonuje usługę na podstawie otrzymanych materiałów.

11. Wykonana usługa odnosi się do konkretnego stanu prawnego i faktycznego wskazanego przez Usługodawcą bądź ustalonego przez EMBIZ w trakcie wykonywania usługi i jest przeznaczona wyłącznie dla danego użytkownika, zlecającego wykonanie usługi.

§5 Reklamacja

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi świadczone przez EMBIZ nie są przez niego lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Użytkownik, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §4 ust. 2 Regulaminu, nie dotyczy usług, które ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone.

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w §4 ust. 2 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail, wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.

5. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: embiz@embiz.co.

6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane kontaktowe Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie użytkownika co do sposobu załatwienia reklamacji.

7. Jeśli dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji EMBIZ zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Odpowiedź na reklamację następuje przez wysyłana jej na adres (e-mail lub stacjonarny) wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi odpłatnej EMBIZ ponosi odpowiedzialność za szkodę rzeczywiście wyrządzoną użytkownikowi (bez utraconych korzyści).

10. Reklamacji nie podlegają usługi wykonane bezpłatnie.

§6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu.

2. Dane podane w formularzu kontaktowym przez Użytkownika przetwarzamy w celu obsługi zgłoszeń, wyceny i wykonania usługi, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Dane osobowe przetwarzane mogą być również w celu prowadzenia analiz, statystyk oraz administrowania Serwisem.

4. Użytkownik może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu newslettera.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że EMBIZ przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Postanowienia końcowe

1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. EMBIZ zastrzega, że Regulamin jest aktualizowany okresowo (nie częściej niż co 3 miesiące), przez co niektóre postanowienia Regulaminu mogą nie uwzględniać najnowszych zmian w stanie prawnym.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednak w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

4. Postanowienia powyższego nie stosuje się do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 ze zm.). W takim przypadku wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie są prawnie chronione, a ich kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.